Szűz Mária Neve római katolikus templom

Szűz Mária Neve római katolikus templom
Szűz Mária Neve
római katolikus templom

Homlokzat előtti kétemeletes toronnyal, azon barokk bádogsisakkal. A falsarkok mindenhol letompítva, a homlokzati felületeket tagolatlan lizénák osztják mezőkre. A hajót körülfutó tagozott, húzott főpárkány zárja, mely a tornyon kis timpanont képez. A torony mindkét emeletén párkány fut körül, a sisak alatt órapárkány, immár óra nélkül. A főhomlokzaton a torony nyílászárói kiemelten kezeltek: a bejárati kapu finom részletezéssel tagolt kőkerettel, az ablakok is díszes parapet és szemöldök kiképzéssel, kőkerettel. Ezek mindegyike más- és más, de karakterük azonos, így összképük is egységes, és kifejezetten erre a templomra jellemző.


A templom távolról
A templom távolról

A főhomlokzati íves oromfal egyszerű kiképzésű, 1-1 kővázával, toronysisakja határozottan 2 részre bontott. Alulról homorú íveléssel, letompított sarkokkal szűkül, majd erre szervetlenül nehezedik minden átmenet nélkül egy 4 oldalú harang-alakú kupola. Tetején kereszt. Oldalhomlokzatai egyszerűek, a toronyhoz hasonlóan sima, tagolatlan sávok osztják mezőkre. A sávok a belső falpillérek kivetítése, a szerkezeti rendszer homlokzati megjelenítése. Az ablakok kőkeretben élnek, kosáríves záródással, újabb vasablakokkal. A sekrestye ablakai és bejárati ajtaja eredeti szerkezet,kőkerettel. Szentélye egyenes záródású. A hajón pala-, a sekrestyén bádogfedés. A főbejárat előtt kő lépcsők.


A templom a temetőből
A templom a temetőből

Belseje: egyhajós, kétmenetes. Egyik végén diadalív után szentély, majd onnan sekrestye, másik végén ugyanott kórusív után karzat csatlakozik a hajóhoz. A karzataljból nyílik a karzatra vezető csigalépcső, illetve a másik oldalon egy kis fülke. Bejárat a toronyaljon át. A hajót határozott előállású falpillérek osztják két menetre, a végeken kettős ívelésű falpillérek szűkítik a hajó terét a szentélyhez, illetőleg a kórusaljhoz. A falpillérek tükörbetéttel könnyítettek és húzott fejezettel zárulnak. Hevederívek támaszkodnak rájuk mindkét irányban, azok a csehsüveg boltozaton ülnek.


Az Angyali Üdvözletet ábrázoló mennyezetkép a négy evangélistával
Angyali üdvözlet a mennyzetképen

Mennyezetképeit az 1901. évi renoválás során Graits Endre festette, 1977-ben pedig Závory Zoltán restaurálta és lényegesen átalakította. Az egyik kép az Angyali Üdvözletet ábrázolja a négy evangélistával.


A sekrestye terét hevederív osztja, azon és a csehsüveg boltozatokon stukkódíszek. Az ide nyíló ajtó és ablak kőkeretben eredeti tölgyfa szerkezetek, copf vasalással, ólomosztású üvegezéssel, akárcsak a többi belső ajtó. A karzat hosszú, lapos dongaboltozatra ül, falazott mellvédje középen kissé kidomborodik, sávok és párkányok osztják mezőkre. Alján kerek mezőben az építés (1778.) a festés (1901.) és újítás (1977.) évszámaival. Padlója mindenütt kehlheimi lappal burkolt.


Templombelső az oltárral
Templombelső az oltárral
Templombelső az orgonával
Templombelső az orgonával

Főoltára az 1910-es években épült a régi faoltár helyett. Koporsó alakú vörös-márvány stipes szürke márvány berakásokkal. Felépítménye tiroli típusú, historizáló stílusú faszerkezet. Erőteljesen kiemelt középrészében az oltárkép Mária gyermekkorának allegorikus ábrázolása anakronisztikus környezetben. Schmidt József győri festő kemény kontúros képe 1801-ből. Kétoldalt a kisebb fülkékben Jézus és Mária tiroli szobrok. A fa felépítmény fehérre mázolt, rajta aranyozott rátét geometrikus és leveles-indás faragványdíszekkel. A szervesen beleépült tabernaculum ajtaján aranyozott kehely. 3+3 romantikus, nagyméretű, szépművű gyertyatartó a menzalapon.


Főoltár
Főoltár
Szószék
Szószék
Keresztelőkút
Keresztelőkút

Mellékoltára ugyanabból a korból, ugyanott historizáló elemekből épült, de a lourdesi szobor valószínűleg újabb. Azelőtt Szt. Anna oltára volt, oltárképe a most a hajóban függő Szent Család kép lehetett.


18. századi fa konzol szószék, mellvédjén és hangvetőjén díszítő jellegű, aranyozott rátétfafaragások. Vörös-márvány keresztelőkút, az Esterházy templomok típusa szerint, Adami kőfaragó műhelyéből. A hajó falain 18. és 19. századi naiv és népi képek, köztük egy mestermunka is akad - mindegyik szép keretben.


Sekrestyésszekrény
Sekrestyésszekrény
Korabeli tölgyfa padsor
Korabeli tölgyfa padsor

Néhány jelentéktelen szoboröntvény. Klasszicista gyóntatószék. Faragott későbarokk sekrestye-szekrény. Korabeli tölgyfa padok. Orgona copf sípházban. Vörös márvány szenteltvíztartók. Barokk függesztőmüves fedélszék, bárdolt tölgy gerendákkal, - ritka szép ácsmunka.


A szentély oldalfalán az 1915-ben hősi halált halt gr. Esterházy Pál huszárkapitány emléktáblája.


gróf Esterházy Pál emléktáblája
gr. Esterházy Pál emléktáblája
Piéta
Piéta

A templom előtti kis kertben kő lábazaton műkő kereszt és vaskorpusz 1866-ból. Felirata már csak hiányosan olvasható.