Közérdekű adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Pápateszér Község Önkormányzata

8556 Pápateszér, Petőfi u. 17.

Tel.: 06-89/352-120

Fax: 06-89/352-128

E-mail: papateszer.onkormanyzat@gmail.comPápateszéri Közös Önkormányzati Hivatal

8556 Pápateszér, Petőfi u. 17.

Tel.: 06-89/570-011
06-89/352-128 (igazgatási ügyintéző)
06-89/570-010 (pénzügy)
06-89/570-012 (pénztár)
Fax: 06-89/352-128

E-mail: papateszer.onkormanyzat@gmail.com


2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

Szervezeti felépítés

Jegyző

Baloghné dr. Pölöskei Hedvig

Ügyintézők:

Igazgatási főmunkatárs (adó, kereskedelem, adó- és értékbizonyítvány, házipénztár):

Kiss Zoltán

Gazdálkodási vezető-főtanácsos (pénzügy, költségvetés, pályázatok, anyakönyvvezető):

Vassné Butkovics Andrea

Igazgatási ügyintéző (iktatás, népesség-nyilvántartás, szociális ügyek, hagyaték):

Bókáné Klauz Erzsébet

3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcím)

Polgármester:

Völfinger Béla Tel.: 06-89/352-120 E-mail: papateszer.onkormanyzat@gmail.com
 

Jegyző:

Baloghné dr. Pölöskei Hedvig Tel.: 06-89/570-011 E-mail: papateszer.onkormanyzat@gmail.com
 
4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, és az ügyfélfogadási rend

Jegyző:

Baloghné dr. Pölöskei Hedvig
Tel.: 06-89/352-120 E-mail: papateszer.onkormanyzat@gmail.com
Ügyfélfogadási rendje:
Hétfő:   8:00 - 16:00 Vanyola, Petőfi u. 14. Tel./Fax: 89/345-260
Kedd:   8:00 - 16:00 Pápateszér, Petőfi u. 17. Tel.: 89/352-120, Fax: 89/352-128
Szerda:   8:00 - 16:00 Pápateszér, Petőfi u. 17. Tel.: 89/352-120, Fax: 89/352-128
Csütörtök:   8:00 - 11:30 Pápateszér, Petőfi u. 17. Tel.: 89/352-120, Fax: 89/352-128
  12:00 - 16:00 Bakonyszentiván, Rákóczi u. 37. Tel.: 89/572-200, Fax: 89/572-201
Péntek:   8:00 - 12:00 Gic, Nagy Lajos út 23. Tel./Fax: 88/498-704

Ügyintézők ügyfélfogadási rendje:

Tel: 89/352-120, Fax: 89/352-128 E-mail: papateszer.onkormanyzat@gmail.com
Hétfő:Kedd:Szerda:Csütörtök:Péntek:
Igazgatási főmunkatárs (adó- és értékbizonyítvány, termőföld kifüggesztés, házipénztár):

Knolmajer Éva

7.30 - 16.00-7.30 - 16.00-7.30 - 12.30

Tel.: 89/352-120

Gazdálkodási vezető-főtanácsos (pénzügy, költségvetés, pályázatok, anyakönyvvezető):

Vassné Butkovics Andrea

7.30 - 16.00-7.30 - 16.00-7.30 - 12.30

Tel.: 89/352-120

Igazgatási ügyintéző (iktatás, népesség-nyilvántartás, szociális ügyek, hagyaték):

Bókáné Klauz Erzsébet

7.30 - 16.00-7.30 - 16.00-7.30 - 12.30

Tel.: 89/352-120

Adóügyi ügyintéző (iktatás, népesség-nyilvántartás, szociális ügyek, hagyaték):

Polaufné Kovács Zsanett

7.30 - 16.00-7.30 - 16.00-7.30 - 12.30

Tel.: 89/352-120

5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Polgármester: Völfinger Béla
Alpolgármester:Horváth József
Képviselők:Hoffmanné Bóka Erzsébet
Milinszki Tibor
Polauf Gyula
Bolla József
Ilkó Sándor
6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai
7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet [Ptk. 685. § c) pont] neve, székhelye, elérhetősége, tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke
8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, alapító okirata, kezelő szervének tagjai

Pápateszér Községért Közalapítvány

Székhelye: 8556 Pápateszér, Petőfi u. 17.

A kuratórium elnöke: Léhner Ilona
Tagjai:Szalczer György László
Kuti Károlyné
Felber Lászlóné
Földing Gabriella
8/A. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége
9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve
10. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv 1. pontban meghatározott adatai

Veszprém Megyei Kormányhivatal

8200 Veszprém, Megyeház tér 1.

Honlap: www.kormanyhivatal.hu

Tel: 88/579-300

E-mail: torvenyesseg@vemkh.gov.hu

II. Tevékenységre működésre vonatkozó adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend hatályos és teljes szövege
 • 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról
 • 1991. évi XX. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről
 • 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
 • 1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról
 • 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről
 • 1997. évi CXXXV. törvény a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről
 • 1994. évi LXIV. törvény a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról
 • 2000. évi XCVI. törvény a helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről
 • Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XI. 12.) önkormányzati rendelete Pápateszér Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról
2. Az országos illetékességű szervek, valamint a közigazgatási hivatalok esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven
3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

A képviselő-testület 2017. évben támogatja:

 1. Pápai Rendőrkapitányságot (Csót Körzeti Megbízott Csoport)
 2. Arany János Tehetséggondozó Programban tanuló 4 pápateszéri diákot,
 3. BURSA HUNGARICA ösztöndíj keretében 8 fő pápateszéri egyetemistát,
 4. A pápateszéri Sportegyesületet
 5. A pápateszéri Római Katolikus Plébániát

Fenti feladatok forrását a saját működési bevételek biztosítják.

4. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügycsoportonként (ügytípusonként) és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok
5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények
6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások jegyzéke, az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az Avtv. 28. §-a szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

Hivatkozás: Nyilvántartások

7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke
8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

Pápateszér Község Önkormányzata

Hivatkozás: Képviselő-testületi ülések jegyzőkönyvei


Német Nemzetiségi Önkormányzat

Hivatkozás: Képviselő-testületi ülések jegyzőkönyvei

Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Hivatkozás: Képviselő-testületi ülések jegyzőkönyvei

9. Az e törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

Hivatkozás: Jogszabálytervezetek, előterjesztések

10. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk
11. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai
12. A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk
13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve
14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk
15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai
16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél
17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek
18. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

III. Gazdálkodási adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója; a költségvetés végrehajtásáról - a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal - készített beszámolók
2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve
3. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok
4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő - a külön jogszabályban meghatározott értékű - árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama
5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)
6. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen társadalmi szervezet támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések